Regulamin

I. Postanowienia wstępne regulaminu

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego yelenshop.com, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym yelenshop.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

4. Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez firmę:

NU STUDIO Anna Małecka
Ul. Słowackiego 9/8B
71-434 Szczecin
NIP: 8522248619
REGON: 321014723

t: + 48 692485620
email: shop@yelenshop.com

zarejestrowaną przez Urząd Miasta w Szczecinie i wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), dalej w treści regulaminu nazywana „Sklepem”, „Sklepem Internetowym”, „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”.

5. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego yelenshop.com jest sprzedaż detaliczna produktów wyposażenia i dekoracji wnętrz oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

6. Do korzystania ze Sklepu Internetowego yelenshop.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego yelenshop.com oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

 • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

7. Umowa sprzedaży pomiędzy usługodawcą a Klientem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

8. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
KODEKS CYWILNY – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 121)
REGULAMIN – regulamin określający zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.yelenshop.com
KLIENT –  osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego yelenshop.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów

KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego yelenshop.com w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
SPRZEDAWCA – firma NU STUDIO Anna Małecka z siedzibą w Szczecinie, pod adresem ul. Słowackiego 9/8B, 71-434 Szczecin, NIP 8522248619, REGON 321014723

REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu yelenshop.com

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę produktu
TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy NU STUDIO Anna Małecka a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa zawarta na odległość oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 121), ustawa z dnia 24 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. Rejestracja w Sklepie Internetowym

1. Rejestracja w Sklepie Internetowym yelenshop.com jest dobrowolna i bezpłatna.

2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu. Aby umożliwić usługodawcy realizację zamówienia Klient powinien podać następujące dane:

 • Login w postaci adresu e-mail wraz z hasłem
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres
 • Miejscowość wraz kodem pocztowym
 • Telefon

3. W przypadku gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient proszony jest o dokonanie ich aktualizacji zgodnie ze stanem faktycznym.

4. W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Klient proszony jest o dokonanie ich aktualizacji i poinformowanie o tym sklepu drogą elektroniczną na adres shop@yelenshop.com.

III. Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego yelenshop.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy przez Klienta.

3. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

4. Wykonanie umowy wygasa w chwili wywiązania się z ostatniego ze świadczeń wynikających z umowy kupna – sprzedaży, w tym dostawy towaru.

5. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

6. Sprzedawca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

IV. Płatności

1. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego yelenshop.com podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.

2. Sklep przyjmuje płatności za pomocą:

a) przelewu bankowego

Dane do przelewu:

80 2490 0005 0000 4500 6896 8460 / Alior Bank
NU STUDIO Anna Małecka
Ul. Słowackiego 9/8B
71-434 Szczecin

3. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

4. Płatności za zamówiony towar należy dokonać tak, by należna kwota była zaksięgowana na koncie Sklepu Internetowego maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty należnej z tytułu zawarcia umowy sprzedaży w terminie o którym mowa powyżej, zamówienie uważa się za nieskuteczne a Sklep Internetowy nie przystąpi do jego realizacji.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

V. Realizacja dostawy towaru

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na terenie RP.

2. Dostawy realizowane są w dni robocze. Ceny przesyłki będą widoczne przy wyborze formy dostawy.

3. Realizacja zamówienia następuje w przeciągu 5 dni roboczych od momentu odnotowania płatności na koncie. Produkty są starannie pakowane, tak aby nie zostały uszkodzone w trakcie przesyłki.

4. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres: shop@yelenshop.com

VI. Odstąpienie od umowy – zwroty i reklamacje towarów

1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.

2. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556.

3. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres NU STUDIO Anna Małecka, 71-434 Szczecin, Słowackiego 9/8B, lub pocztą elektroniczną na adres: shop@yelenshop.com. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać stąd.

7. Natychmiast po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu przez Konsumenta, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy) nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.

7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

9. Konsument jest zobowiązany odesłać lub przekazać towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową, reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z formularzem reklamacyjnym (do pobrania) oraz dowodem sprzedaży na adres: NU STUDIO Anna Małecka, 71-434 Szczecin, Słowackiego 9/8B z dopiskiem: REKLAMACJA. Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki  zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Sklep wyśle do Konsumenta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.

12. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Konsumenta wraz z  odmową reklamacji oraz jej uzasadnieniem.

13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

14. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

VII. Polityka prywatności

1. Podczas rejestracji na stronie Sklepu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Zamówienia. Dane te wykorzystywane będą wyłącznie do tego celu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

2. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

3. Sklep internetowy dostępny pod adresem yelenshop.com dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w zakresie prawnym i technicznym wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

4. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: hello@yelenshop.com bądź listownie na adres sprzedawcy: NU STUDIO Anna Małecka, 71-434 Szczecin, Słowackiego 9/8B.

VIII. Polityka cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies mogą zostać wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • optymalizacji wydajności wyświetlanych stron, stosowanych zapytań i wyświetlanych treści.

3. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę cookies, co może utrudnić korzystanie ze Sklepu.

XIX. Postanowienia końcowe

1. Sklep Internetowy działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmian obowiązujących przepisów, Sklep yelenshop.com będzie podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu dostosowania swojej działalności do zmienionych przepisów.

2. Sklep Internetowy działa stosownie do Kodeksu Dobrych Praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

3.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie sklepu internetowego yelenshop.com. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

4. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

6. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 • e-mail: shop@yelenshop.com lub hello@yelenshop.com
 • pisemnie na adres: NU STUDIO Anna Małecka, 71-434 Szczecin, Słowackiego 9/8B

7. Obecność informacji o produktach na stronie Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu yelenshop.com, w szczególności ich parametry techniczne, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

9. Różnice w wyglądzie danego produktu pomiędzy produktem widocznym na stronie internetowej Sklepu za pomocą komputera Klienta a produktem otrzymanym przez Klienta, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu.

10. Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.

11. Wszystkie produkty i nazwy na stronie Sklepu są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1410). Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, w tym do logo YELEN, a także od układu i kompozycji tych elementów przysługują NU STUDIO Anna Małecka. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących NU STUDIO Anna Małecka.